Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

Oblicza uzależnień - 20.04 i 11.05.2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zapraszają na spotkania edukacyjne  w ramach zadania OBLICZA UZALEŻNIEŃ

Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas VII szkół podstawowych (od września br.), gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy).
 2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazania ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą.
 4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
 5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwiniecie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
 6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

Każde spotkanie składa się z wykładu oraz warsztatów z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
W trakcie spotkania uczestnicy organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje i słodycze.
Obowiązuje akredytacja w wysokości 2 zł od uczestnika.

Terminy spotkań: 20 kwietnia i 11 maja br. Kolejne spotkania będą organizowane  od września 2017 r. Kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie należy przesłać pocztą na adres: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz lub faksem 523211642

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone telefonicznie. Ze względu  na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt
Beata Przybojewska 52 321 00 81 w. 353 uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl
karta zgłoszenia


do gory

RECYTATORATOR - 3.04.2017

Po raz kolejny zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie recytatorsko-oratorskim. Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpowiadają gustom młodych czytelników. Zdajemy sobie także sprawę, że zachęta ze strony rówieśników może być bardziej skuteczna, stąd utrzymanie dwuelementowej formy prezentacji. Ideę konkursu najpełniej oddaje jego poszerzona nazwa: RECYTATORATOR - Przeczytaj to!
Rok 2017 został ogłoszony rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Ważnym motywem jego twórczości była podróż – ta odbywana po morzach i obcych lądach, ale i ta „wewnętrzna”. W 160. rocznicę urodzin pisarza chcielibyśmy zbudować swego rodzaju most między przeszłością a teraźniejszością i przyjrzeć się temu, w jaki sposób tematyka podróży i odkrywania nieznanego funkcjonuje we współczesnym reportażu. Zachęcamy do sięgnięcia po książki takich autorów, jak Wojciech Cejrowski, Martyna Wojciechowska, Beata Pawlikowska, Tomasz Michniewicz, Tony Halik, Jacek Pałkiewicz, Arkady Fiedler, ale i innych, także zagranicznych twórców, którzy potrafią zaciekawić czytelnika opisem obcych miejsc, kultur i obyczajów.

Warunki uczestnictwa:
1/ w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z danej placówki; zachęcamy do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji. Uwaga - ubiegłoroczni zdobywcy I, II i III miejsca nie biorą udziału w edycji 2017.

2/ każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację:
- przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu– czas trwania do 2 min.
- recytacja fragmentu prozy - czas trwania 2-3 min.

3/ w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,

4/ kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami (1 uczestnik - 1 karta) należy przesłać do 16 marca 2017 r. pocztą na adres:

Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, RECYTATORATOR

lub faksem 52 3211642
Przesłuchania konkursowe odbędą się 3 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali 78 Pałacu Młodzieży.
Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminowego czasu swoich prezentacji.

Konkurs jest premiowany dodatkowymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimnazjalnych przy aplikowaniu do szkoły ponadgimnazjalnej. Premia dotyczy laureatów I, II i III miejsca.

karta zgłoszenia

 do gory

III  Wojewódzki Konkurs Piosenki "Młodzi Mistrzowie Sceny" - 20.05.2016

TERMIN KONKURSU:
20  maja 2017 r.
ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno- instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
  I     soliści szkół podstawowych klasy 1 - 3
II    soliści szkół podstawowych klasy 4 - 6
III   soliści szkół gimnazjalnych
IV   soliści szkół ponadgimnazjalnych
V   zespoły (wokalne lub wokalno- instrumentalne)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy podmiot wykonawczy zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut.
 • Do 14 kwietnia 2017 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (płyta CD, mp3). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
 • Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 15 zł od osoby (płatne w dniu konkursu).

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 8  maja 2017 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.

KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:

 • warunki głosowe
 • warsztat instrumentalny
 • dobór repertuaru
 • interpretację utworów
 • ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX III Wojewódzkiego Konkursu „MŁODZI MISTRZOWIE SCENY”.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Patrycją Cywińską-Gacka, tel. kom. 660 448 499, Pałac Młodzieży, tel. 052/321 00 81 wew. 353

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, tel. 052/ 321 00 81, fax. 052/ 321 16 42
z dopiskiem: „Młodzi Mistrzowie Sceny”

karta zgłoszenia

 


do gory

„Młody Przyjaciel Bydgoszczy” Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs - 23.05.2017

projekt edukacyjny dla pokolenia zrealizowany w ramach programu „Bydgoszcz - moja mała Ojczyzna”.

 1. Organizatorzy:
  Pałac Młodzieży
  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
 2. Partnerzy:
  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy
  Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 3. Adresaci:
  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów - uczestnicy zajęć Szkolnych Kół TMMB i/lub Akademii Młodych Przyjaciół Bydgoszczy w Pałacu Młodzieży.
 4. Cele:
  a. kształtowanie lokalnej świadomości historycznej młodych bydgoszczan;
  b. popularyzowanie wiedzy o przeszłości miasta nad Brdą i Wisłą oraz ludziach, którzy tworzyli jego historię;
  c. propagowanie zajęć poza ławą szkolną jako aktywnego sposobu pogłębienia wiedzy o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym Bydgoszczy;
  d. dokumentowanie zmian w krajobrazie kulturowym współczesnej Bydgoszczy.
 5. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach. Laureaci otrzymają brązowe (szkoła podstawowa), srebrne (szkoła podstawowa/gimnazjum) i złote (gimnazjum) odznaki „ Młodego Przyjaciela Bydgoszczy.
 6. Warunki niezbędne do uzyskania tytułu laureata Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu „Młody Przyjaciel Bydgoszczy”:
  a. przystąpienie do programu „Bydgoszcz - moja mała Ojczyzna” w ramach SK TMMB i/lub Akademii Młodych Przyjaciół Bydgoszczy w Pałacu Młodzieży;
  b. udokumentowane uczestnictwo w warsztatach, grach dydaktycznych, zajęciach terenowych i konkursach tematycznych organizowanych przez opiekunów SK TMMB i /lub autora programu „Bydgoszcz-moja mała Ojczyzna”(Akademia Młodych Przyjaciół Bydgoszczy) oraz partnerów projektu;
  c. udział w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych przez opiekuna SK TMMB;
  d. pozytywna ocena strony formalnej portfolio dokonana przez powołaną w tym celu komisję, pracującą pod kierunkiem przewodniczącego jury;
  e. przystąpienie w wyznaczonym terminie do dwuczęściowego egzaminu pisemnego (prace będą kodowane) i uzyskanie z niego 70% możliwych do zdobycia punktów.
  Zadania i czas trwania egzaminu zostaną dostosowane do wieku uczestników Konkursu i sformułowane m. in. na podstawie publikacji Bydgoskiego Centrum Informacji, w tym wydanego w 2014 roku przewodnika, umieszczonych w przestrzeni miejskiej tablic promujących dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy oraz stron internetowych dotyczących naszego miasta
  część I egzaminu
  test (zadania otwarte i zamknięte) sprawdzający wiadomości i umiejętności określone w programie Bydgoszcz - moja mała Ojczyzna realizowanym na zajęciach SK TMMB i w Pałacu Młodzieży. Wymagania egzaminacyjne będą spójne z Podstawą programową II i III etapu edukacji
  część II egzaminu
  dłuższa wypowiedź pisemna na podstawie materiałów zebranych w portfolio i/lub odpowiedź na pytania szczegółowe dotyczące poszczególnych części portfolio;
  f. prawo do obniżenia o 5 % określonego powyżej progu zaliczenia egzaminu przysługuje uczniom szkoły podstawowej, którzy zdobyli odznaki: „Poznajemy Bydgoszcz” i /lub „ Znawca Kazimierza Wielkiego i Jego Miasta” oraz gimnazjalistom, którzy w szkole podstawowej zdobyli brązową/srebrną odznakę „ Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”.
 7. Zagadnienia i termin egzaminu znajdują się w aneksie do regulaminu Konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom i partnerom projektu (patrz. pkt.1 i 2 niniejszego regulaminu ) prawa do dysponowania zarejestrowanym wizerunkiem uczestnika w celu promocji projektu.
 9. Uzyskanie przez uczestnika Konkursu brązowej, srebrnej i złotej odznaki „ Młodego Przyjaciela Bydgoszczy” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska ucznia na liście laureatów przeznaczonej do publikacji w prasie, materiałach pokonkursowych oraz na stronach internetowych organizatorów i partnerów projektu (patrz. pkt.1 i 2 niniejszego regulaminu).
 10. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury Konkursu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury, powołanego przez organizatora.
 12. Koordynatorem projektu i sekretarzem Konkursu jest dr Ewa Puls (tel. 52 321 15 21).

Zagadnienia dla uczestników


do gory

Konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych „W Tanecznym Rytmie” - 28.04.2017

 1. ORGANIZATOR
  Pałac Młodzieży
  ul. Jagiellońska 27
  85-097 Bydgoszcz
 2. CELE IMPREZY
  - Konfrontacje poziomu i możliwości wykonawczych zespołów
  - Wymiana pomysłów i doświadczeń
  - Rozwijanie wrażliwości dzieci oraz pobudzanie ich do dalszej aktywności muzycznej
 3. ZAŁOŻENIA KONKURSU
  - W konkursie biorą udział dzieci w następujących kategoriach:
  grupa przedszkolna 3-4 latki,
  grupa przedszkolna 5-6 latki,
  grupa szkolna 6-9 taki
  - Zespół przygotowuje jeden układ taneczny
  - Maksymalna ilość dzieci w zespole – 22 osoby
  - Czas trwania układu max. 4 minuty
  - Organizator dopuszcza podkłady muzyczne zarejestrowane na płycie CD, które należy dostarczyć bezpośrednio przed pokazem konkursowym
 4. DALSZE ZAŁOŻENIA ORGANIZATORA
  - Konkurs odbędzie się 28.04.2017r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
  godz. 9.00 – prezentacje 3-4 latków
  godz. 10.00 - prezentacje 5-6 latków
  godz. 11.00 – prezentacje kl. I-III
  Ogłoszenie wyników ok. godz. 12.30
  Podane godziny prezentacji są przybliżone. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów i przebiegu imprezy mogą ulec zmianie. Kolejność prezentacji przedstawiona zostanie na stronie FB Pałacu Młodzieży.
  - Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 01.04.2017 r.
  - Do zgłoszenia proszę dołączyć dowód wpłaty wpisowego.
  - Wpisowe w wysokości 40 zł od zespołu na konto: Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
  Z dopiskiem „W tanecznym rytmie” nazwą zespołu, nazwą placówki kierującej
  - Koszty podróży i ubezpieczenia zespoły pokrywają we własnym zakresie
  - Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
 5. KRYTERIA OCENY
  Jury oceniać będzie:
  - Dobór repertuaru
  - Interpretację i opracowanie
  - Ogólny wyraz artystyczny
  ZOSTANIE PRZYZNANA NAGRODA DYREKTORA PAŁACU MŁODZIEŻY „NAGRODA GŁÓWNA”, II, III miejsce oraz dla pozostałych zespołów nagroda „Taneczna Rytmisia”. Podział nagród II, III ze względu na ilość zgłoszonych zespołów może ulec zmianie.
  PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA
  Dodatkowych informacji udziela
  Hanna Dehnhard tel. 52 321 00 81

karta zgłoszenia


do gory

XXVI Konfrontacje Teatralne - 17-18.03.2017

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXVI Konfrontacji
Teatralnych odbędą się 17-18 marca 2017 roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

3. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 15.02.2017:
  − karty zgłoszenia,
  − scenariusza spektaklu,
  − imiennej listy członków zespołu wraz z rolami
  (DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres:
  Pałac Młodzieży w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 27,
  85-097 Bydgoszcz
  fax 52 321 16 42
  e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  (z dopiskiem Konfrontacje Teatralne)
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • O terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

4. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2017.

5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 321 00 81 wew. 339.
6. Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

Karta zgłoszenia.


do gory

Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej - 19.11.2016-25.02.2017

22 miejski i powiatowy konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej dla uczniów szkół podstawowych "Okruchy szczęścia, czyli o uśmiechu i radości"


ADRESAT

Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów i wokalistów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.
KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia w formie pisemnej prosimy nadsyłać do 7 listopada 2016. Zgłoszenia telefoniczne bądź po terminie nie będą uwzględniane. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe.
Z jednej szkoły można zgłosić:
• w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
• w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej (razem 16 osób z jednej szkoły).
Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Wokalista korzystający z podkładu zobowiązany jest do przesłania go, najlepiej w formacie mp3, wraz z kartą zgłoszenia.
Zgłoszenia według załączonego wzoru, wypełnione drukowanymi literami, prosimy przesłać na adres: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz,
fax.: 52 321 16 42 lub elektronicznie (kontakt preferowany): dak1@palac.bydgoszcz.pl. z dopiskiem: Konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej.
Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka – regulaminy.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sobotę, 19 listopada 2016 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą mailową po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań.
Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 21 stycznia 2017. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.
KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę, 25 lutego 2017 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 24 lutego 2017 w godzinach popołudniowych.
O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.
Kontakt
Dorota Tomaszewska, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323, dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia na konkurs recytatorski,
karta zgłoszenia na konkurs poezji śpiewanej


do gory

Oblicza uzależnień - 29.09, 27.10, 24.11.2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zapraszają na kolejne spotkania edukacyjne w ramach cyklu OBLICZA UZALEŻNIEŃ.
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Projekt jest adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Impreza odbywa się dzięki wsparciu  miasta Bydgoszczy.
REALIZACJA:
Spotkania będą realizowane 29 września, 27 października oraz 24 listopada br. w Pałacu Młodzieży. Początek każdego spotkania o godz. 10.30.
PRZEBIEG SPOTKANIA:
1.Wykład tematyczny - prowadzenie dr Marek Jurgowiak z Collegium Medicum UMK
2.Warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, socjologów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących.

AKREDYTACJA:
2,50 zł od osoby, płatne w dniu spotkania.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce, słodycze i napoje.
ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres : impresje@palac.bydgoszcz.pl
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów telefonicznie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak miejsc.

karta zgłoszenia


do gory

Moja szkoła - lubię tu być! - 6.10, 3.11.2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży  zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Cele szczegółowe projektu  to:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia  w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym poprzez wskazanie  czynników  naruszających bezpieczeństwo i osób/instytucji mogących  nieść pomoc w opisanym zakresie,
- wykreowanie swoistej odporności na negatywne wpływy grup rówieśniczych, asertywności wobec prób narzucania negatywnych modeli zachowań,
- uwrażliwienie nie działania niepożądane, naruszające bezpieczeństwo w  wym.  aspektach  rówieśników i reagowanie na nie,
- określenie negatywnych konsekwencji popadania w uzależnienia, szczególnie w zakresie substancji psychoaktywnych oraz cyberprzestrzeni,
- wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań.

Tematyka spotkań to m.in. takie zjawiska jak agresja słowna i fizyczna, przemoc w świecie realnym i wirtualnym, uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem  substancji psychoaktywnych oraz cyberuzależnienia.

W ramach projektu odbędą się 2 spotkania: 6 października oraz 3 listopada.
Każde spotkanie składa się z wykładu oraz warsztatów w grupach prowadzonych przez instruktorów (łącznie 3 godziny). W trakcie spotkania uczestnicy otrzymują poczęstunek (napoje, owoce, słodycze). Akredytacja: 2,50 zł od uczestnika, płatna w dniu spotkania.

Zgłoszenia należy przesłać na adres impresje@palac.bydgoszcz.pl
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów - decyduje kolejność zgłoszeń. Brak miejsc.

Gdzie szukać pomocy

              


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 25-04-2017