Nabór na rok szkolny 2019/2020

Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

OBLICZA UZALEŻNIEŃ

spotkania edukacyjne dla młodzieży
MIEJSCE REALIZACJA: UL. KRUSZWICKA 2, GIMNAZJUM NR 27 W BYDGOSZCZY
(do czerwca 2019 r.)
Zadanie dofinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zapraszają na spotkania edukacyjne  w ramach zadania OBLICZA UZALEŻNIEŃ

Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed wejściem w uzależnienia poprzez uczestnictwo w działaniach aktywizujących z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
Zadanie jest adresowane  do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  oraz klas szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i naszego województwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy).
 2. Określenie mechanizmów powstawania uzależnień oraz wskazania ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne.
 3. Nakreślenie sposobów wyjścia z uzależnienia oraz dostarczenie wiedzy na temat instytucji i organizacji mogących służyć pomocą.
 4. Wykształcenie swoistej odporności na stres jako czynnika sprzyjającego uzależnieniom oraz postawy asertywnej wobec ewentualnych nacisków ze strony otoczenia.
 5. Wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciami, trudnymi sytuacjami oraz rozwinięcie umiejętności szukania pomocy w sytuacji kryzysowej.
 6. Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień jako jednego z elementów sprzyjających odniesieniu sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

AKREDYTACJA
3 zł od osoby płatne w dniu spotkania.

REALIZACJA
W roku 2019 odbędzie się 6 spotkań (23.05., 06.06., spotkania między wrześniem a grudniem 2019 r.)
PRZEBIEG SPOTKANIA (czas trwania 9:30 – ok. 12:00):
1/  Wykład tematyczny.
2/ Warsztaty w grupach prowadzone przez pedagogów, psychologów, terapeutów z wieloletnim doświadczeniem z zastosowaniem metod aktywizujących, pozwalających na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
W trakcie spotkania organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje
i słodki poczęstunek.
MIEJSCE SPOTKANIA
Świetlica Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2, Bydgoszcz.  
ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie należy przesłać pocztą na adres:
Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
lub skan na adres: k.jagla@palac.bydgoszcz.pl
TERMIN ZGŁOSZENIA: do 15.04.2019 rok.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone telefonicznie w kwietniu i maju. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia dostępna jest także na stronie Pałacu Młodzieży.
Listę uczestników należy przesłać najpóźniej tydzień przed spotkaniem,
e-mailem na adres:
k.jagla@palac.bydgoszcz.pl
Prosimy, aby w dniu spotkania ilość uczestników była zbliżona do tej, podanej w zgłoszeniu.
KONTAKT
Krzysztofa Jagła, tel.: 52 371 26 56

karta zgłoszenia

 


do gory

XXXII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i i jego świat"

Regulamin.
Karta zgłoszenia.
do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” 2019 - 09.03.2019

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42
TERMIN I MIEJSCE
9 marca 2019, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Karłowicza 2, 85-092, BYDGOSZCZ
CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • wymiana doświadczeń,
 • konfrontacje zespołów tanecznych.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:
1. Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
2. Soliści prezentujący choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
3. Duety prezentujące choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

Uwaga!

 • Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu.
 • Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2008, kategoria 12- 15 lat – roczniki od 2007 do 2004, powyżej 16 lat – roczniki od 2003.

PREZENTACJE

 • Zespoły taneczne mogą prezentować jedną choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.
 • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej o czasie prezentacji do 1,15 min.

ZASADY UCZESTNICTWA
Przesłanie do dnia 22 lutego 2019 r. Karty Zgłoszenia (załącznik – karta zgłoszenia) na adres: wikapi@vp.pl lub faxem na numer: 52 321-16-42.
Do dnia 25 lutego 2019 r. dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: Stowarzyszenie Pałacu Młodzieży numer: 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 Bank Pekao SA – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.
OCENA I NAGRODY

 • Organizator powołuje profesjonalne jury.
 • W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Zespoły przyjeżdżają w dniu 9 marca 2019 r.
 • Rejestracja w godz. 8.oo – 11.3o
 • Próby w godz. 8.oo – 11. 3o
 • Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo
 • Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.

KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail: wikapi@vp.pl.
Uwaga!
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych i tanecznych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów oraz zmiany programu imprezy.
 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Karta zgłoszenia.

 


do gory

„17 gram miłości” - VII ogólnopolski konkurs literacki pod tytułem „Tato…” - 28.03.2019

Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.

Regulamin konkursu:

 • Zadaniem uczestników jest napisanie pracy literackiej np. listu, wiersza, bajki dedykowanej tacie.
 • Praca literacka napisana komputerowo, nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
 • Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres serocka.anna@gmail.com lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem "17 gram miłości".
 • Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników. (załącznik nr 1.)
 • Obowiązują dwie kategorie wiekowe:
  - pierwsza: szkoła podstawowa,
  - druga: klasy gimnazjum i ponadgimnazjalne.
 • Prace należy nadsyłać do 05.03.2019.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28.03.2019. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
 • Z uwagi na dobro konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.        
 • Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel.503-408-380

Zgoda rodzica/opiekuna


do gory

Festiwal Interpretacki Piosenki Aktorskiej - 13-14.04.2019

ORGANIAZATOR

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Upowszechnienie wśród młodzieży zainteresowanej piosenką aktorską -  sztuki interpretacji.
 • Stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji scenicznej przed szeroką publicznością.
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów  wokalnych.
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego młodych wokalistów.
 • Integracja środowisk artystycznych.
 • Włączanie się w życie kulturalne Bydgoszczy.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach: 13 – 14 kwietnia 2019
 • Do Festiwalu zgłaszać się mogą osoby w wieku 16 - 27 lat, soliści lub małe zespoły wokalne (do 5 osób).
 • Solista lub zespół zobowiązany jest do zaprezentowania dwóch piosenek. Można przygotować kompozycje własne lub pochodzące z repertuaru innych wykonawców. Preferowany repertuar polskich twórców.
 • Utwory należy przesłać drogą elektroniczną na nośnikach cyfrowych ( mp3) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Termin zgłoszenia: 5 marca 2019. Mile widziane również video wykonywanych piosenek.
 • Do 20 marca 2019  Rada Artystyczna na podstawie nadesłanych nagrań zakwalifikuje wykonawców do finału Festiwalu. Uczestnicy o zakwalifikowaniu się do finału  zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 • Zakwalifikowani do finału uczestnicy prezentują w konkursie utwory nadesłane w zgłoszeniu - nie ma możliwości zmiany utworów!
 • Akredytacja w Festiwalu dla osób zakwalifikowanych wynosi 20 zł (płatne w czasie trwania imprezy).
 • Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu własnego "na żywo" lub z przygotowanego pół - playbacku. Preferowany - akompaniament własny.

ZASADY OCENY

 • Prezentacje konkursowe oceniać będzie kompetentne Jury. Przy ocenie pod uwagę brane będą: oryginalność interpretacji, dobór repertuaru, walory głosowe, kultura sceniczna, ogólny wyraz artystyczny.
 • Jury przyzna nagrody finansowe, Grand Prix, nagrody specjalne i wyróżnienia.
 • Laureat Festiwalu zostanie zakwalifikowany do udziału w Warsztacie Poezji Czynnej im. Edwarda Stachury
 • Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominki.

PROGRAM
W ramach Festiwalu odbywać się będą:

 • 13.04.2019, godz. 15.00 - przesłuchania konkursowe,
 • 14.04.2019,  godz. 12.00 - warsztaty wokalne dla wszystkich uczestników Festiwalu,
 • 14.04.2019 godz. 18.00 – Koncert Galowy, a także recital gościa Festiwalu – Olgi Bończyk, Kinoteatr "Adria"

UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający, pianino elektryczne.
 • Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
 • Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów (tylko w warunkach schroniskowych)
 • Organizator nie zapewnia rezerwacji zakwaterowania w pokojach o wyższym standardzie   (udziela pomocy we  wskazaniu rekomendowanych miejsc noclegowych - nie  pośredniczymy  w załatwianiu formalności).
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia.

Karta zgłoszenia.

 


do gory

42. Bydgoskie Impresje Muzyczne - 24-29.06.2019

 • Bydgoskie Impresje Muzyczne to Festiwal gromadzący uzdolnioną artystycznie młodzież z całego świata.
 • Ideą Festiwalu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także integracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek.

Cele imprezy:

 • wielopłaszczyznowa prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, instrumentalnych, tanecznych
 • promocja muzyki polskiej i światowej
 • popularyzacja obyczajów i tradycji narodowych
 • nawiązywanie kontaktów artystycznych
 • twórczy i aktywny wypoczynek młodzieży
 • promocja miasta i regionu w kraju i na świecie

Organizatorzy:

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”

Miejsce i termin:

 • 42. BYDGOSKIE IMPRESJE MUZYCZNE odbędą się w Bydgoszczy w dniach 24-29 czerwca 2019 r.

Uczestnicy:

Uczestnikami 41. BIM mogą być zespoły młodzieżowe o znaczącym dorobku artystycznym - laureaci festiwali krajowych i zagranicznych:

 • chóry
 • orkiestry
 • zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne,
 • zespoły muzyki jazzowej i rozrywkowej,
 • zespoły muzyki dawnej
 • zespoły folklorystyczne
 • inne formy (np. kapele rockowe)

Warunki uczestnictwa w festiwalu:

 • skład zespołu – od 3 do 40 wykonawców (nie licząc instruktora),
 • opłata akredytacyjna od każdego uczestnika wynosi 65 € lub 280 zł, z opłaty zwolnionych jest 2 opiekunów i 2 kierowców,
 • koszty przejazdu do Bydgoszczy i z powrotem pokrywa zespół; w trakcie Festiwalu organizatorzy zapewniają przewóz instrumentów i kostiumów,
 • każdy zespół powinien posiadać program artystyczny przynajmniej na 30 min. w tym także na scenę plenerową,
 • wyklucza się możliwość korzystania z playbacku i półplaybacku w przypadku zespołów konkursowych
 • zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie bez wcześniejszego uzgodnienia z Radą Artystyczną

Do 5 maja 2019 r. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% akredytacji na konto:
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC
Bank PeKaO S.A. Bydgoszcz
54132034931111001067329044
Brak zaliczki powoduje nieuwzględnienie zespołu w programie festiwalu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Propozycje programowe:

 • koncerty festiwalowe na terenie miasta i regionu,
 • międzynarodowe warsztaty chóralne
 • międzynarodowe warsztaty instrumentalne
 • spotkania narodowe zespołów uczestniczących w Festiwalu
 • imprezy integracyjne (przemarsz, ognisko, dyskoteka),
 • zwiedzanie miasta i regionu,
 • rekreacja (basen, sala sportowa, wycieczki).

KONKURS

Organizatorzy Festiwalu proponują zgłaszającym się zespołom udział w 42. KONKURSIE BYDGOSKICH IMPRESJI MUZYCZNYCH
Warunki udziału w konkursie:

 • przygotowanie programu konkursowego trwającego od 15 do 30 min. (tylko żywa muzyka)
 • wykonanie w prezentowanym programie przynajmniej jednego utworu kompozytora polskiego*,
 • zaprezentowanie programu konkursowego w sposób ciągły w jednym bloku czasowym,
 • wiek wykonawców do 25 lat; w przypadku zespołów folklorystycznych ograniczenia wiekowe nie dotyczą kapeli.

O zakwalifikowaniu do KONKURSU decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów.

* Na życzenie organizatorzy przesyłają propozycje utworów polskich kompozytorów; w przypadku zespołów folklorystycznych może to być wersja instrumentalna lub wokalno-instrumentalna hymnu festiwalu pt. ”Rozkołysz pieśnią świat” - nuty do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl.

Nagrody:

 • GRAND PRIX – nagroda dla najlepszego zespołu konkursowego,
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • nagrody władz samorządowych i sponsorów.

W ocenie zespołów konkursowych będą brane pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • zróżnicowanie stylistyczne,
 • ekspresja wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Oceny zespołów dokonuje Rada Artystyczna.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołu należy dostarczyć do  1 marca 2019 r. na druku pobranym ze strony BIM wraz z następującymi materiałami:

 • nagranie repertuaru konkursowego  w wersji DVD- repertuar nie może ulec zmianie
 • szczegółowe informacje o zespole dla celów promocji w mediach i wydawnictwach
 • dwa aktualne zdjęcia zespołu w formacie *JPG na adres: festiwal@palac.bydgoszcz.pl
 • wszystkie rubryki w karcie zgłoszenia muszą być wypełnione dokładnie i czytelnie (drukiem).

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia przez Radę Artystyczną jest nadesłanie kompletnej dokumentacji. Wszystkie nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl (wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami).
Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana na adres zespołu do 31 marca 2019 r.

Międzynarodowe warsztaty chóralne i instrumentalne

Międzynarodowe warsztaty dla chórów i zespołów wokalnych  oraz zespołów instrumentalnych biorących udział w konkursie odbywać się będą w trakcie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych.
Główne cele to pogłębienie zainteresowań, podnoszenie poziomu wykonawczego, wprowadzenie nowych utworów do repertuaru zespołów, integracja w międzynarodowym gronie i wymiana doświadczeń.
Szczegółowy plan warsztatów zostanie przedstawiony po zakończeniu kwalifikacji zespołów konkursowych. Wspólnie przygotowany repertuar zostanie zaprezentowany podczas koncertu galowego 42. BIM.

Informacje ogólne

 • Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie  otrzymują „Srebrną Strunę” Bydgoskich Impresji Muzycznych.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość hymnu festiwalu „Rozkołysz pieśnią świat” - nuty dostępne na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl
 • Zespoły zakwalifikowane do udziału w 42. BIM uczestniczą w koncertach i wszystkich wydarzeniach Festiwalu zgodnie z programem.
 • Zespoły są zobowiązane do dopełnienia wszelkich formalności oraz dotrzymania terminów w zakresie pozyskania wiz lub innych dokumentów podróży.
 • W ramach opłaty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i pełne wyżywienie zespołom w internatach szkolnych dniach 24-29 czerwca 2019 r. Na życzenie organizatorzy mogą zapewnić nocleg w warunkach hotelowych za dodatkową opłatą (+160 euro lub 650 zł).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej rejestracji występów zespołów dla celów dokumentalnych i promocyjnych.
 • Organizatorzy zapewniają doraźną opiekę medyczną, natomiast wszyscy uczestnicy BIM obowiązani są posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia operacyjnego
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Karta zgłoszeniowa.

Karta zgłoszenia repertuaru.

 


do gory

"Pluszowy Miś przypomina: tu mieszka jeż, jerzyk i jego rodzina!"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup pięcio- i sześciolatków oraz uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych.
 2. Prace plastyczne mają prezentować działania ludzi wspomagające życie dzikich zwierząt (jeży), ptaków (m.in. jerzyków) na miejskich osiedlach, w parkach. Prace plastyczne mogą przedstawiać projekty domków dla ptaków i jeży, karmników, poidełek; mogą też opisywać działania dzieci na rzecz ratowania i wspierania zwierząt – naszych „sąsiadów”. Dla podkreślenia bliskiego sąsiedztwa na obrazku musi pojawić się postać pluszowego misia.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji pracy grupa powinna przeczytać zamieszczony obok list Misia Pysia. Pracę wykonują trzy- lub czteroosobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!!!! Należy zwrócić uwagę na zgodność pracy z tematem !
 4. Praca /w formacie A3/ może być wykonana za pomocą farb, kredek lub suchych pasteli /bez użycia plasteliny i innych elementów doklejanych/.
 5. Wykonaną pracę należy  starannie zabezpieczyć na czas transportu. Prac nie należy zwijać!!!
 6. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 12.11.2018. Decyduje data stempla pocztowego bądź data wpływu do sekretariatu.
 7. Prace można składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży, którego tymczasowa siedziba znajduje się w budynku Gimnazjum nr 16, przy ul. Bohaterów Kragujewca 10 pok. 6. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30– 19.00. Prace można nadesłać drogą pocztową na adres Pałacu Młodzieży: 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27.
 8. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z artystów – plastyków pracujących z dziećmi.
 9. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który odbędzie się w dniu 23.11.2018 w Sali Biblioteki UKW w Bydgoszczy. Podczas koncertu laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia, niespodzianki.
 10. Prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.
 11. Prac nadesłanych na konkurs organizator nie zwraca. Zwrot prac jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zamówienia złożonego wraz z pracą. Forma zwrotu – odbiór osobisty w sekretariacie Pałacu Młodzieży do końca 2018 roku.

Szczegóły i karta zgłoszenia.do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w rymy i rytmy" - 28.11.2018

Zasady programowe:
• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z bydgoskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- recytacji,
- piosenki przedszkolnej.
• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej.
• Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem.
• W konkursie może wziąć udział jeden przedstawiciel z danego przedszkola (prezentujący wiersz lub piosenkę).
• Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje.
• Konkurs odbędzie się 28.11.2018 o godz. 11.00 w sali Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.
• Karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.palac.bydgoszcz.pl/regulaminy lub skan regulaminu) prosimy przesłać do dnia 13.11.2018 na adres e-mail:
dak2@palac.bydgoszcz.pl
W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 3712656.

Karta zgłoszenia.do gory

24. Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz Konkurs Poezji Śpiewanej dla uczniów szkół podstawowych - 16.02.2019

Co nam w duszy gra?
24. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ORAZ KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ
dla uczniów szkół podstawowych

 

ADRESAT
Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.
TEMAT KONKURSU
W tym roku nie ograniczamy tematyki konkursu, lecz stawiamy na dowolność i pomysłowość wykonawców. Zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych. W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich.
PREZENTACJA KONKURSOWA
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Nie jest wskazane korzystanie z  rekwizytów, gdyż często jest to element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów i wokalistów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino elektryczne, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.
KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu, dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do wieku i możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.
ZGŁOSZENIA
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim - do 2 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Jeśli wokalista korzysta z podkładu, nauczyciel zobowiązany jest do jego przesłania (najlepiej  w formacie mp3) wraz z kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka – regulaminy i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl, (z żądaniem potwierdzenia odbioru) do 31 stycznia 2019.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę, 16 lutego 2019 w świetlicy Gimnazjum nr 27 na ul. Kruszwickiej 2. Rozpoczną się o godz. 10.00 i będą przeprowadzane w małych grupach. Każde spotkanie potrwa około 1,5 godz. Informacja o godzinie rozpoczęcia dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 2 złote, płatne w dniu przesłuchań. Bezpośrednio po konkursie odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

Ze względu na termomodernizację Pałacu Młodzieży w tym roku koncert galowy nie odbędzie się.
Kontakt:
Dorota Tomaszewska
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
tel. 52 371 26 56
e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

Konkurs Recytatorski - karta zgłoszenia
Konkurs Poezji Śpiewanej - karta zgłoszenia


do gory

XXVIII Konfrontacje Teatralne - 16.03.2019

1. Konkurs miejski i powiatowy XXVIII Konfrontacji Teatralnych odbędzie się 16 marca 2019 roku w sali ZNP przy ul. A. Czartoryskiego 19.

2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

3. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek i monodramu),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w konkursie mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami,
 • o terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 12.02.2019 karty zgłoszenia na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!

4. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie.

5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 607 611 243.

6. Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

Karta zgłoszenia.


do gory

RecytatOrator - 1.04.2019

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie recytatorsko-oratorskim RECYTATORATOR - Przeczytaj to! Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpowiadają gustom młodych czytelników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówieśników może skutecznie rozpropagować książkę, stąd też w naszym konkursie obowiązuje dwuelementowa forma prezentacji.
W 2019 roku proponujemy literaturę fantasy, która cieszy się dużym powodzeniem wśród młodych czytelników. Do najsłynniejszych autorów gatunku należą m.in. J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Ursula LeGuin, Roald Dahl, George R.R. Martin, Terry Pratchett, Jacek Dukaj, Jacek Piekara, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Sapkowski. Zachęcamy również do sięgnięcia po nawiązującą do fantastyki prozę bydgoskich twórców: Wiktora Żwikiewicza, Marka Żelkowskiego czy Tadeusza Oszubskiego.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych powiatów bydgoskiego, nakielskiego i chełmińskiego.
Warunki uczestnictwa:
1/ w konkursie może brać udział trzech uczniów klas VIII SP i trzech gimnazjalistów z danej placówki - zachęcamy do zorganizowania wewnętrznych eliminacji,
2/ każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację:
- przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu – czas trwania do 2 min.
- recytacja fragmentu prozy - czas trwania 2-3 min.
3/ w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,
4/ skan karty zgłoszenia wypełnionej drukowanymi literami (1 uczestnik – 1 karta) należy przesłać do 18 marca 2019 r.
na adres: festiwal@palac.bydgoszcz.pl
Przesłuchania konkursowe odbędą się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 9.30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminowego czasu swoich prezentacji.

Karta zgłoszenia.

 


do gory

Młodzi Mistrzowie Sceny - 18.05.2019

Regulamin
TERMIN KONKURSU:
18 maja 2019 r.
ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno- instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
I soliści szkół podstawowych klasy I-III
II soliści szkół podstawowych klasy IV-VI
III soliści szkół podstawowych klasy VII-VIII i III gimnazjalnych
IV soliści szkół ponadpodstawowych
V zespoły (wokalne lub wokalno- instrumentalne)
ZASADY UCZESTNICTWA:
● Każdy podmiot wykonawczy zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut
● Do 13 kwietnia 2019 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (preferowane mp3, wysłane na adres mailowy). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
● Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 12 zł od osoby (płatne w dniu konkursu)

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 6  maja 2019 r. Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.
KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:
● warunki głosowe
● warsztat instrumentalny
● dobór repertuaru
● interpretację utworów
● ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX V Wojewódzkiego Konkursu „MŁODZI MISTRZOWIE SCENY”.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Patrycją Cywińską-Gacka: tel. kom. 660 448 499.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: patrycja.cyw@wp.pl 
lub
Pałac Młodzieży,
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Młodzi Mistrzowie Sceny”
Ze względu na prace remontowe w Pałacu Młodzieży, konkurs odbędzie się w gmachu Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2 w Bydgoszczy.

Karta zgłoszenia.

 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 18-03-2019