Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 

 


do gory

RECYTATORATOR - Przeczytaj to! - 9.04.2018

UWAGA, GIMNAZJALIŚCI! KONKURS!!!
Po raz kolejny zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie recytatorsko-oratorskim. Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Wierzymy, że poza kanonem lektur istnieje wiele książek, które odpowiadają gustom młodych czytelników. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że zachęta ze strony rówieśników może być bardziej skuteczna, stąd utrzymanie dwuelementowej formy prezentacji. Ideę konkursu najpełniej oddaje jego nazwa: RECYTATORATOR - Przeczytaj to!
Rok 2018 to Rok Praw Kobiet, tak więc tematem konkursu będzie literatura tworzona przez kobiety – bez ograniczeń tematycznych, historycznych czy geograficznych.
Po przesłuchaniach konkursowych odbędzie się wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat kobiet-autorek, ich osobowości, funkcjonowania oraz postrzegania przez środowisko artystyczne, krytykę i społeczeństwo.
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów powiatów bydgoskiego, nakielskiego i chełmińskiego.

Warunki uczestnictwa:
1/ każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację:
- przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu – czas trwania do 2 min.
- recytacja fragmentu prozy - czas trwania 2-3 min.
2/ akredytacja – 4 zł od uczestnika, płatne w dniu konkursu.
3/ w dniu konkursu należy przedłożyć jury do wglądu recytowany fragment,
4/ kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami (1 uczestnik – 1 karta) należy przesłać w terminie do 26 marca 2018 r.
na adres: Pałac Młodzieży , ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz z dopiskiem RECYTATORATOR

lub e-mail festiwal@palac.bydgoszcz.pl

Przesłuchania konkursowe odbędą się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminowego czasu swoich prezentacji. Konkurs jest premiowany dodatkowymi punktami, które będą doliczane do wyników testów gimnazjalnych przy aplikowaniu do szkoły ponadgimnazjalnej. Premia dotyczy laureatów I, II i III miejsca.

Beata Przybojewska
Sekretarz Konkursu
tel. 52 371 26 56

karta zgłoszenia

 


do gory

IV Wojewódzki Konkurs Piosenki MŁODZI MISTRZOWIE SCENY - 19.05.2018 r.

TERMIN KONKURSU:
19  maja 2018 r.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
W konkursie udział biorą soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno- instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:
  I - soliści szkół podstawowych klasy 1 - 3
II - soliści szkół podstawowych klasy 4 - 6
III -  soliści szkół gimnazjalnych
IV -  soliści szkół ponadgimnazjalnych
V - zespoły (wokalne lub wokalno- instrumentalne)

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy podmiot wykonawczy zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut
 • Do 14 kwietnia 2018 r. należy przesyłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek, dokonanych na nośnikach cyfrowych (preferowane mp3, wysłane na adres mailowy). W przypadku zgłoszenia kilku osób z jednej placówki, prosimy o dokonanie nagrania każdego ucznia na innym nośniku wraz z dokładnym opisem.
 • Akredytacja w konkursie dla osób zakwalifikowanych wynosi 12 zł od osoby (płatne w dniu konkursu)

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży do 5  maja 2018 r. Wszyscy uczestnicy konkursu przybywają z opiekunem.

KRYTERIA OCEN:
Jury oceniać będzie:
● warunki głosowe
● warsztat instrumentalny
● dobór repertuaru
● interpretację utworów
● ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki.
Laureat, który zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma GRAND PRIX IV Wojewódzkiego Konkursu „MŁODZI MISTRZOWIE SCENY”.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Patrycją Cywińską-Gacka tel. kom. 660 448 499.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: patrycja.cyw@wp.pl  lub Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Młodzi Mistrzowie Sceny”

Ze względu na prace termomodernizacyjne w Pałacu Młodzieży, konkurs odbędzie się w gmachu Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2 w Bydgoszczy.

karta zgłoszenia

 


do gory

Ogólnopolski Konkurs Tańca "Taneczne Miraże" - 10.03.2018

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81, fax. 52 321-16-42

 TERMIN I MIEJSCE
10 marca 2018, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Karłowicza 2, 85-092  
BYDGOSZCZ

CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych
  i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • wymiana doświadczeń.
 • konfrontacje zespołów tanecznych.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:

 • Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
 • Soliści prezentujący choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
 • Duety prezentujące choreografie w technice: jazz, taniec współczesny, modern w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

Uwaga!                      

 • Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu.
 • Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2007, kategoria 12- 15 lat – roczniki od 2006 do 2003, powyżej 16 lat – roczniki od 2002.

PREZENTACJE

 • Zespoły taneczne mogą prezentować jedną choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.
 • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej
  o czasie prezentacji do 1,15 min.

ZASADY UCZESTNICTWA
Przesłanie do dnia 23 lutego 2018 r. Karty Zgłoszenia (załącznik) na adres: wikapi@vp.pl lub faxem na numer: 52 321-16-42.
Do dnia 26 lutego 2018 r. dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: Stowarzyszenia Pałacu Młodzieży numer: 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 Bank Pekao SA – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”.

OCENA I NAGRODY

 • Organizator powołuje profesjonalne jury.
 • W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Zespoły przyjeżdżają w dniu 10 marca 2018 r.
 • Rejestracja w godz. 8.oo – 10.oo
 • Próby w godz. 8.oo – 11. 3o
 • Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo
 • Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.

KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail: wikapi@vp.pl.
Uwaga!
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do   łączenia kategorii wiekowych i tanecznych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów oraz zmiany programu imprezy.
 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte
  w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

karta zgłoszenia


do gory

XXVII Konfrontacje Teatralne - 17 marca 2018 r.

 

 1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXVII Konfrontacji Teatralnych odbędą się 16-17 marca 2018 roku.
 2. Założenia i cele Konfrontacji:
  • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
  • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
  • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
  • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
 3. Zasady uczestnictwa:
  • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
  • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
  • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
  • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
  • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
  • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami,
  • o terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie.
  • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
  • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 9.02.2018 karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.palac.bydgoszcz.pl/regulaminy lub wypełniony skan karty z regulaminu) - na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
  • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 4. Zasady oceny
  • konfrontacje mają charakter konkursowy,
  • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
  • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
  • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2018.
 5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 607 611 243.
 6. Inne:
  • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
  • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
  • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszeniado gory

Konkurs plastyczny "Oto miś" - 24.11.2017

Cześć Dzieciaki!
Cieszę się, że znów mogę do Was napisać. Minął już rok od mojego poprzedniego listu………                 
Na pewno dużo się w tym czasie wydarzyło… Urośliście prawda?! Ja też jestem o rok starszy –  widać to po moim futerku, które troszkę się wytarło….. Ale nie martwcie się – czuję się doskonale, a groszki w moich łapkach cały czas wesoło szeleszczą kiedy się poruszam!
Myślę  że Wasze pluszowe misie też są w świetnej formie. Przez cały rok podczas moich podróży spotykałem wielu z nich … Misie brązowe, białe, szare….w kolorowych ubrankach albo z serduszkiem w kieszonce… Mmisie miękusy i te z bardzo twardym łebkiem… z łatkami na łapkach… z groszkiem w ogonku misie maluteńkie i wieeeeelkie jak duży człowiek……  I każdy z nich ma inne imię!!! 
Który jest z Wami w domku? A może o którymś marzycie????                                                                          
Czy zastanawialiście się gdzie, kiedy i jak powstaje pluszowy miś????? Może z miękkiej wełny, srebrnym szydełkiem wyczarowały go ręce babci? A może to mama błyszczącą jak czarodziejska różdżka igłą odnalazła go w kłębkach kolorowego filcu? A może uszyła go z futrzastych kawałków materiału stuk stuk stuk stukocząca głośno maszyna do szycia?
Ja nie pamiętam swoich narodzin…byłem bardzo młodym misiem, więc chyba dużo i mocno spałem…. Obudziłem się gdy poczułem że ktoś bierze mnie na ręce i przytuuuuula! Otworzyłem oczy i….to była  moja uśmiechnięta opiekunka Emilka!!!! Od tamtego dnia pamiętam już wszystko… Długo mógłbym opowiadać. Ale przecież nie o tym chciałem wam napisać!
Chciałbym żebyście spróbowali zamienić się w PROJEKTANTA pluszowych misiów!                                         
Już podpowiadam kto to taki: projektant pluszowych misiów to ktoś kto wymyśla jak misiu ma wyglądać, czy malutki czy duży, z jakiego materiału ma mieć futerko, jakiego koloru oczka i nosek; czy będzie mięciutki czy może będzie miał duży twardy brzuszek… czy ma być w ubranku czy w samym futerku… czy…… Och! Mnóstwo jest rzeczy do wymyślania! Może chcecie żeby miał śmieszne imię? Może będzie to miś specjalnie dla Waszej Pani żeby często się uśmiechała?                                                                                     
Wy na pewno macie mnóstwo pomysłów!
Koniecznie naradźcie się z kolegami i koleżankami, bo wtedy pomysłów jest jeszcze więcej. Wszystkie je narysujcie, namalujcie, przyklejcie, opiszcie….
Dzielni „twórcy-wymyślacze”! Czekam na Wasze prace – projekty wymarzonych, pluszowych misiów. Ściskam łapki za Wasze pomysły!
Wasz Misiu Pysiu.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „…….OTO MIŚ……”

ZASADY KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup 5-latków i  6-latków oraz uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych.
 2. Po zapoznaniu się z listem Misia Pysia pracę wykonują 3-, 4-osobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!!!! Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność pracy z tematem – ma ona być projektem misia, może zawierać  tzw. legendę – dodatkowy opis elementów projektu; wszelkie informacje dotyczące misia /rozmiar, imię, dla kogo  itp./
 3. Praca może być wykonana za pomocą ołówków, kredek lub suchych pasteli, może być wykonana techniką kolaż /z doklejanymi elementami materiału, wełny, filcu. Format pracy A-3. Prosimy  o odpowiednie zabezpieczenie prac  przy transporcie - prac nie zwijamy!!!!/
 4. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 14.11.2017
 5. Prace można składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży lub w sali 225
  Można je też przesłać na adres:
  Pałac Młodzieży,  ul. Jagiellońska 27,  85-097 Bydgoszcz
 6. Prace zostaną ocenione przez artystów – plastyków pracujących z dziećmi i twórców – rękodzielników.         
 7. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszenie na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w dniu 24.11.2017 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy podczas którego zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia, niespodzianki.
 8. Niezamówionych prac organizator nie zwraca.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Enia Rożankowska tel.52 321 00 81 w. 345

karta zgłoszenia

 


do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w rymy i rytmy" - 30.11.2017

Zasady programowe:

• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli bydgoskich w wieku od 3 do 6 lat
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- recytacji
- piosenki przedszkolnej
• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
• Wykonawca może się zaprezentować tylko jeden raz !
• W kategorii piosenki może wystąpić mały zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby)
• Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem
• W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (za przedstawiciela uważa się również zespół - do 3 osób - prezentujący piosenkę)
• Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje
• Konkurs odbędzie się 30.11.2017 o godz. 11.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży
• Karty zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 7.11.2017 na adres:
dak2@palac.bydgoszcz.pl lub Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27,
85-097 Bydgoszcz z dopiskiem RYMY I RYTMY
Udział w imprezie mogą wziąć tylko dzieci zgłoszone do 7.11.2017

W sprawach szczegółowych
prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz,
tel. 52 321 00 81, wew. 339

Karta zgłoszenia

 


do gory

Moja szkoła - lubię tu być!
Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w grupie rówieśniczej - 9.11, 7.12.2017

Pałac Młodzieży  w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w grupie rówieśniczej.
Projekt jest dofinansowany ze środków  Urzędu Miasta Bydgoszczy i stanowi część zadania realizowanego przez Pałac Młodzieży pn. Zdrowo i bezpiecznie.
Celem programu jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Cele szczegółowe projektu  to:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym poprzez wskazanie czynników  naruszających bezpieczeństwo i osób/instytucji mogących  nieść pomoc w opisanym zakresie,
- wykreowanie swoistej odporności na negatywne wpływy grup rówieśniczych, asertywności wobec prób narzucania negatywnych modeli zachowań,
- uwrażliwienie nie działania niepożądane róziwsników, naruszające bezpieczeństwo w wym. aspektach i reagowanie na nie,
- określenie negatywnych konsekwencji popadania w uzależnienia, szczególnie w zakresie substancji psychoaktywnych oraz cyberprzestrzeni,
- wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań .

Tematyka spotkań to m.in. takie zjawiska jak nietolerancja, agresja słowna i fizyczna, przemoc w świecie realnym i wirtualnym, uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem  substancji psychoaktywnych oraz cyberuzależnień.

W ramach projektu odbędą się 2 spotkania: 9 listopada oraz 7 grudnia br.
Każde spotkanie składa się z wykładu oraz warsztatów w grupach prowadzonych przez instruktorów.
Początek spotkań o godz. 9.30. W trakcie uczestnicy otrzymują poczęstunek (napoje, słodycze). Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl  
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatorów - decyduje kolejność zgłoszeń.

 


do gory

Konkurs recytatorski i poezji śpiewanej - 4.11.2017 - 16.12.2017

Poezja – droga do marzeń
XXIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI oraz KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ dla uczniów szkół podstawowych


ADRESAT

Konkurs recytatorski oraz konkurs poezji śpiewanej adresowane są do uczniów szkół podstawowych. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VII.

PREZENTACJA KONKURSOWA

W obu konkursach promujemy teksty poetów polskich. Tradycyjnie zachęcamy do poszukiwań tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
Tekst wykonywany w konkursie recytatorskim nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów i wokalistów).
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.

KRYTERIA OCENY

Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję, estetykę i emisję głosu.

ZGŁOSZENIA

Z jednej szkoły można zgłosić:
• w konkursie recytatorskim - do 5 uczestników z każdej kategorii wiekowej,
• w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe - maksymalnie 16 nazwisk z jednej szkoły.
Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Wokaliści korzystający z podkładu zobowiązani są do jego przesłania, najlepiej w formacie mp3, wraz z kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka – regulaminy i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl, (najlepiej z żądaniem potwierdzenia odbioru) do 23 października 2017.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w sobotę, 4 listopada 2017 od godz. 9.00. Przesłuchania konkursowe przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne
w dniu przesłuchań.
Jeśli w którejś kategorii weźmie udział duża liczba recytatorów, dla wyróżnionych w eliminacjach zorganizowany zostanie drugi etap przesłuchań. Odbędzie się on w sobotę, 2 grudnia 2017. Uczestnicy tego spotkania prezentują repertuar z eliminacji.

KONCERT GALOWY

Koncert laureatów odbędzie się w sobotę, 16 grudnia 2017 o godz. 12.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszony będzie werdykt jury oraz zostaną wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 15 grudnia 2017 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

Kontakt:
Dorota Tomaszewska, Pałac Młodzieży, tel. 52 321 00 81 wew. 323
dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia na konkurs recytatorski,
karta zgłoszenia na konkurs poezji śpiewanej

 


 

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 21-03-2018