Co, gdzie, kiedy ...

Działy

Nasze strony

Regulaminy imprez ogólnopolskich i międzynarodowych

Regulaminy imprez regionalnych i miejskich

 


do gory

38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży - 26-28.10.2018

ORGANIZATORZY

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”

CELE

 • Upowszechnianie śpiewu chóralnego w szkołach, placówkach i instytucjach kultury.
 • Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży polskiej muzyki chóralnej.
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Kategorie:
 1. Dziecięce chóry szkolne - do 16 lat
 2. Dziecięce chóry pozaszkolne - do 16 lat
 3. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych - do 21 lat
 4. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
 5. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych - do 21 lat
 6. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych - do 21 lat.
 • Kryteria oceny: 
  Komisja oceniająca bierze pod uwagę: dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, rytmikę, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny, ekspresję wykonania i radość muzykowania.

 • Konkurs odbywa się w dwóch  etapach: 
  I  etap -  kwalifikacja na podstawie nagrań,
  II etap - przesłuchania konkursowe w Bydgoszczy.

 I ETAP - KWALIFIKACJA DO KONKURSU

 1. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  • szczegółowo wypełnionej karty zgłoszenia, 
  • nagrania 10-15 minutowego repertuaru konkursowego,
  • karty repertuarowej (utwory powinny być zapisane zgodnie z kolejnością wykonywania ich w konkursie). Karty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.chory.palac.bydgoszcz.pl
 2. Chóry zobowiązane są do przesłania materiałów do dnia 11 czerwca 2018 roku drogą mailową na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl w postaci plików mp3 (każdy utwór jako oddzielny plik).
 3. Chóry muszą posiadać w repertuarze: 
  • utwór obowiązkowy wybrany ze zbioru przygotowanego na rok 2018. Lista utworów dostępna jest na stronie internetowej konkursu w zakładce "lista utworów". Zbiór nut zostanie wysłany zainteresowanym dyrygentom pocztą elektroniczną. Prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
  • utwory dowolne a cappella kompozytorów polskich. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu kompozytora zagranicznego oraz jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu lub instrumentów perkusyjnych zapisanych w partyturze.
 4. Utwór obowiązkowy należy wykonać zgodnie z partyturą.
 5. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory, bez  utworów do wspólnego wykonania.
 6. W konkursie nie może brać udziału zdobywca Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu.
 7. O zakwalifikowaniu chórów do konkursu na podstawie nagrań audio decyduje komisja powołana przez organizatorów.
 8. O zakwalifikowaniu do konkursu chóry zostaną powiadomione do dnia 25 czerwca 2018 roku.
 9. Dyrygenci chórów nie zakwalifikowanych otrzymują zaproszenie do udziału w pracach jury nieoficjalnego konkursu.

II ETAP - KONKURS

 1. 38. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 roku w Bydgoszczy.
 2. Chóry uczestniczące w konkursie nie mogą liczyć mniej niż 25 osób i nie więcej niż 45 osób. W sytuacjach szczególnych (np. choroba chórzysty) dopuszcza się możliwość przyjazdu na konkurs w pomniejszonym składzie, nie więcej jednak niż o 10% poniżej dolnego limitu.
 3. Łączny czas prezentowanych utworów: 10-15 min. (jest to suma czasów poszczególnych utworów), minimum 3 utwory (bez  utworów do wspólnego wykonania). Chóry, których prezentacja konkursowa będzie krótsza niż 10 minut zostaną ocenione odpowiednio niżej (zamiast złotego kamertonu otrzymają srebrny, zamiast srebrnego - brązowy, zamiast brązowego – wyróżnienie w konkursie).
 4. Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przedłożenia organizatorom:
  - listy chórzystów. Wzór listy dostępny jest na stronie internetowej konkursu.
  - nut wykonywanych utworów.
 5. W konkursie chór może uzyskać maksymalnie 100 punktów:
  • 25 pkt. za utwór obowiązkowy,
  • 75 pkt. za utwory dowolne.
 6. Chóry powinny znać utwory do wspólnego wykonania na koncercie galowym. Jury sprawdzi znajomość tych utworów. Ich lista znajduje się na stronie internetowej konkursu wraz z utworami obowiązkowymi.
 7. Oprócz profesjonalnego jury prezentacje konkursowe oceniać będzie także jury nieoficjalne, złożone z dyrygentów Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, dyrygentów chórów niezakwalifikowanych do konkursu oraz dyrygentów obserwatorów.

 NAGRODY

Nagrody główne:

 1. Chór, który zdobędzie najwyższą punktację otrzymuje GRAND PRIX – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
 2. I miejsce i ZŁOTY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą min. 90 pkt.
  II miejsce i SREBRNY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 80-89 pkt.
  III miejsce i BRĄZOWY KAMERTON otrzymują chóry, które zdobędą 70-79 pkt
 3. Chór - laureat I miejsca oraz zdobywca najwyższej punktacji w swojej kategorii otrzymuje Puchar Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w każdej kategorii chóry otrzymują Puchary Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto:

 1. Za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego polską muzyką ludową chór otrzymuje puchar Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 2. Jury przyzna również nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego oraz za najlepsze prawykonanie utworu polskiego.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie innych nagród pozaregulaminowych.

USTALENIA KOŃCOWE 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do rejestracji i rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku uczestników dla celów dokumentalnych i popularyzacji zadania.

 

Karta zgłoszenia.

 


do gory

42. Bydgoskie Impresje Muzyczne - 24-29.06.2019

 • Bydgoskie Impresje Muzyczne to Festiwal gromadzący uzdolnioną artystycznie młodzież z całego świata.
 • Ideą Festiwalu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także integracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek.

Cele imprezy:

 • wielopłaszczyznowa prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, instrumentalnych, tanecznych
 • promocja muzyki polskiej i światowej
 • popularyzacja obyczajów i tradycji narodowych
 • nawiązywanie kontaktów artystycznych
 • twórczy i aktywny wypoczynek młodzieży
 • promocja miasta i regionu w kraju i na świecie

Organizatorzy:

 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”

Miejsce i termin:

 • 42. BYDGOSKIE IMPRESJE MUZYCZNE odbędą się w Bydgoszczy w dniach 24-29 czerwca 2019 r.

Uczestnicy:

Uczestnikami 41. BIM mogą być zespoły młodzieżowe o znaczącym dorobku artystycznym - laureaci festiwali krajowych i zagranicznych:

 • chóry
 • orkiestry
 • zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne,
 • zespoły muzyki jazzowej i rozrywkowej,
 • zespoły muzyki dawnej
 • zespoły folklorystyczne
 • inne formy (np. kapele rockowe)

Warunki uczestnictwa w festiwalu:

 • skład zespołu – od 3 do 40 wykonawców (nie licząc instruktora),
 • opłata akredytacyjna od każdego uczestnika wynosi 65 € lub 280 zł, z opłaty zwolnionych jest 2 opiekunów i 2 kierowców,
 • koszty przejazdu do Bydgoszczy i z powrotem pokrywa zespół; w trakcie Festiwalu organizatorzy zapewniają przewóz instrumentów i kostiumów,
 • każdy zespół powinien posiadać program artystyczny przynajmniej na 30 min. w tym także na scenę plenerową,
 • wyklucza się możliwość korzystania z playbacku i półplaybacku w przypadku zespołów konkursowych
 • zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie bez wcześniejszego uzgodnienia z Radą Artystyczną

Do 5 maja 2019 r. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% akredytacji na konto:
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC
Bank PeKaO S.A. Bydgoszcz
54132034931111001067329044
Brak zaliczki powoduje nieuwzględnienie zespołu w programie festiwalu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Propozycje programowe:

 • koncerty festiwalowe na terenie miasta i regionu,
 • międzynarodowe warsztaty chóralne
 • międzynarodowe warsztaty instrumentalne
 • spotkania narodowe zespołów uczestniczących w Festiwalu
 • imprezy integracyjne (przemarsz, ognisko, dyskoteka),
 • zwiedzanie miasta i regionu,
 • rekreacja (basen, sala sportowa, wycieczki).

KONKURS

Organizatorzy Festiwalu proponują zgłaszającym się zespołom udział w 42. KONKURSIE BYDGOSKICH IMPRESJI MUZYCZNYCH
Warunki udziału w konkursie:

 • przygotowanie programu konkursowego trwającego od 15 do 30 min. (tylko żywa muzyka)
 • wykonanie w prezentowanym programie przynajmniej jednego utworu kompozytora polskiego*,
 • zaprezentowanie programu konkursowego w sposób ciągły w jednym bloku czasowym,
 • wiek wykonawców do 25 lat; w przypadku zespołów folklorystycznych ograniczenia wiekowe nie dotyczą kapeli.

O zakwalifikowaniu do KONKURSU decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów.

* Na życzenie organizatorzy przesyłają propozycje utworów polskich kompozytorów; w przypadku zespołów folklorystycznych może to być wersja instrumentalna lub wokalno-instrumentalna hymnu festiwalu pt. ”Rozkołysz pieśnią świat” - nuty do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl.

Nagrody:

 • GRAND PRIX – nagroda dla najlepszego zespołu konkursowego,
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • nagrody władz samorządowych i sponsorów.

W ocenie zespołów konkursowych będą brane pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • zróżnicowanie stylistyczne,
 • ekspresja wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Oceny zespołów dokonuje Rada Artystyczna.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołu należy dostarczyć do  1 marca 2019 r. na druku pobranym ze strony BIM wraz z następującymi materiałami:

 • nagranie repertuaru konkursowego  w wersji DVD- repertuar nie może ulec zmianie
 • szczegółowe informacje o zespole dla celów promocji w mediach i wydawnictwach
 • dwa aktualne zdjęcia zespołu w formacie *JPG na adres: festiwal@palac.bydgoszcz.pl
 • wszystkie rubryki w karcie zgłoszenia muszą być wypełnione dokładnie i czytelnie (drukiem).

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia przez Radę Artystyczną jest nadesłanie kompletnej dokumentacji. Wszystkie nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl (wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami).
Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana na adres zespołu do 31 marca 2019 r.

Międzynarodowe warsztaty chóralne i instrumentalne

Międzynarodowe warsztaty dla chórów i zespołów wokalnych  oraz zespołów instrumentalnych biorących udział w konkursie odbywać się będą w trakcie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych.
Główne cele to pogłębienie zainteresowań, podnoszenie poziomu wykonawczego, wprowadzenie nowych utworów do repertuaru zespołów, integracja w międzynarodowym gronie i wymiana doświadczeń.
Szczegółowy plan warsztatów zostanie przedstawiony po zakończeniu kwalifikacji zespołów konkursowych. Wspólnie przygotowany repertuar zostanie zaprezentowany podczas koncertu galowego 42. BIM.

Informacje ogólne

 • Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie  otrzymują „Srebrną Strunę” Bydgoskich Impresji Muzycznych.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość hymnu festiwalu „Rozkołysz pieśnią świat” - nuty dostępne na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl
 • Zespoły zakwalifikowane do udziału w 42. BIM uczestniczą w koncertach i wszystkich wydarzeniach Festiwalu zgodnie z programem.
 • Zespoły są zobowiązane do dopełnienia wszelkich formalności oraz dotrzymania terminów w zakresie pozyskania wiz lub innych dokumentów podróży.
 • W ramach opłaty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i pełne wyżywienie zespołom w internatach szkolnych dniach 24-29 czerwca 2019 r. Na życzenie organizatorzy mogą zapewnić nocleg w warunkach hotelowych za dodatkową opłatą (+160 euro lub 650 zł).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej rejestracji występów zespołów dla celów dokumentalnych i promocyjnych.
 • Organizatorzy zapewniają doraźną opiekę medyczną, natomiast wszyscy uczestnicy BIM obowiązani są posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia operacyjnego
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Karta zgłoszeniowa.

Karta zgłoszenia repertuaru.

 


do gory

"Pluszowy Miś przypomina: tu mieszka jeż, jerzyk i jego rodzina!"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkolnych grup pięcio- i sześciolatków oraz uczniowie klas I, II, III szkół podstawowych.
 2. Prace plastyczne mają prezentować działania ludzi wspomagające życie dzikich zwierząt (jeży), ptaków (m.in. jerzyków) na miejskich osiedlach, w parkach. Prace plastyczne mogą przedstawiać projekty domków dla ptaków i jeży, karmników, poidełek; mogą też opisywać działania dzieci na rzecz ratowania i wspierania zwierząt – naszych „sąsiadów”. Dla podkreślenia bliskiego sąsiedztwa na obrazku musi pojawić się postać pluszowego misia.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji pracy grupa powinna przeczytać zamieszczony obok list Misia Pysia. Pracę wykonują trzy- lub czteroosobowe zespoły. Praca musi być dziełem zespołowym!!!! Należy zwrócić uwagę na zgodność pracy z tematem !
 4. Praca /w formacie A3/ może być wykonana za pomocą farb, kredek lub suchych pasteli /bez użycia plasteliny i innych elementów doklejanych/.
 5. Wykonaną pracę należy  starannie zabezpieczyć na czas transportu. Prac nie należy zwijać!!!
 6. Termin przyjmowania prac upływa w dniu 12.11.2018. Decyduje data stempla pocztowego bądź data wpływu do sekretariatu.
 7. Prace można składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży, którego tymczasowa siedziba znajduje się w budynku Gimnazjum nr 16, przy ul. Bohaterów Kragujewca 10 pok. 6. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30– 19.00. Prace można nadesłać drogą pocztową na adres Pałacu Młodzieży: 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27.
 8. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z artystów – plastyków pracujących z dziećmi.
 9. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert – Galę z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który odbędzie się w dniu 23.11.2018 w Sali Biblioteki UKW w Bydgoszczy. Podczas koncertu laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia, niespodzianki.
 10. Prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.
 11. Prac nadesłanych na konkurs organizator nie zwraca. Zwrot prac jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zamówienia złożonego wraz z pracą. Forma zwrotu – odbiór osobisty w sekretariacie Pałacu Młodzieży do końca 2018 roku.

Szczegóły i karta zgłoszenia.do gory

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w rymy i rytmy" - 28.11.2018

Zasady programowe:
• Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z bydgoskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- recytacji,
- piosenki przedszkolnej.
• Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej.
• Organizatorzy dopuszczają wzbogacenie prezentacji muzyką (tylko podkład muzyczny bez wokalu) i rekwizytem.
• W konkursie może wziąć udział jeden przedstawiciel z danego przedszkola (prezentujący wiersz lub piosenkę).
• Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje.
• Konkurs odbędzie się 28.11.2018 o godz. 11.00 w sali Gimnazjum nr 27, ul. Kruszwicka 2.
• Karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.palac.bydgoszcz.pl/regulaminy lub skan regulaminu) prosimy przesłać do dnia 13.11.2018 na adres e-mail:
dak2@palac.bydgoszcz.pl
W sprawach szczegółowych prosimy kontaktować się z p. Luizą Kubowicz-Dorosz, tel. 52 3712656.

Karta zgłoszenia.

 


do gory

XXVIII Konfrontacje Teatralne - 16.03.2019

1. Eliminacje miejskie i powiatowe XXVIII Konfrontacji Teatralnych odbędą się 16 marca 2019 roku.


2. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

3. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek i monodramu),
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w eliminacjach mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami,
 • o terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 12.02.2019 karty zgłoszenia na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!

4. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
 • laureaci I miejsca zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych 2019.

5. Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 607 611 243.

6. Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

Karta zgłoszenia.

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                                                     aktualizacja: 31-10-2018