wstecz

Grafika z kompozycją ( 9-12 lat)

nauczyciel: Tomasz Karcz

Rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno - plastycznej kultury dzieci. Formy aktywności plastycznej spełniające rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco - wychowawczego. Praca nad postawą otwartą i twórczą. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości plastycznej. Podstawy prawidłowej kompozycji, rodzaje układów kompozycyjnych - cykl ćwiczeń rysunkowych, graficznych i malarskich (kompozycja otwarta, domknięta, kompozycja z akcentem lub dominantą; układy symetryczne i asymetryczne). Zagadnienie perspektywy linearnej, sposoby wyrażania głębi w obrazie. Ćwiczenia z rysunku, malarstwa i grafiki na podstawie obserwacji (martwa natura, pejzaż, rysunek postaci ludzkiej, portret) z uwzględnieniem modelunku światłocieniowego (techniki rysunkowe i malarskie). Podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Podstawy grafiki warsztatowej, techniki graficzne: wklęsłodruk, wypukłodruk, druk płaski; odrębne takie jak; monotypia, odbitki na cieście. Grafika użytkowa, projektowanie graficzne: logotypy, okładki, broszury, opakowania, plakat. Percepcja sztuki współczesnej i dawnej w oparciu o kontakt wirtualny i bezpośredni z dziełami o wysokich walorach artystycznych. Postrzeganie i wyrażanie w kompozycjach plastycznych sytuacji i zjawisk świata nas otaczającego, bogatych w treści i znaczenia, zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami z punktu widzenia plastyki. Rozbudzanie i kształcenie wrażliwości posługiwania się barwą, linią, walorem, bryłą, modelunkiem światłocieniowym w ćwiczeniach na płaszczyźnie i w przestrzeni - cykl ćwiczeń w pracowni i w plenerze. Kształcenie form wypowiedzi artystycznej w kierunku poetyckiej wyobraźni w rysunku, malarstwie, grafice i rzeźbie. Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta.

Zajęcia odbywają się w czwartek w godz. 18.35 - 20.55

Prowadzący: Tomasz Karcz