wstecz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NATO – Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

  1. Temat

1. Celem Konkursu Plastycznego „NATO – Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” jest włączenie dzieci w obchody bydgoskiego Roku NATO oraz aktywizacja i promocja plastycznych uzdolnień.
2. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 27, 85-097 Bydgoszcz.
3. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat związków NATO z Bydgoszczą. Inwencji i wyobraźni dzieci oraz młodzieży pozostawiamy sposób ujęcia tematyki, która uwzględni główne przesłanie obchodów - wspólne dbanie o pokój i bezpieczeństwo oraz postawę solidarnej współpracy, a także różne przejawy obecności żołnierzy NATO i ich rodzin w pejzażu naszego miasta, w swoim otoczeniu.
4. Prace należy wykonać na kartce z bloku technicznego formatu A3 (o gramaturze 250/m2) w dowolnie wybranej technice: rysunkowej, malarskiej, graficznej lub technice mieszanej (łączenie różnych technik). Prace nie mogą być zrolowane, zginane.
Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 10 -15 lat (kategorie wiekowe kl. IV-VI i VII-VIII SP).
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną samodzielnie pracę.
3. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1 do Regulaminu). Każda praca powinna być opisana także na rewersie według wzoru: imię i nazwisko, wiek, kontakt.
4. W imieniu Uczestnika jego opiekun musi wypełnić formularz dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Zasady i przebieg Konkursu
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do 30 kwietnia 2024 w godzinach od 7:30 do 19:00 do sekretariatu Organizatora – Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 27, pok. 112, I piętro) lub listownie na adres organizatora z dopiskiem: konkurs plastyczny NATO.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 maja 2024 roku o godz. 11.00 podczas uroczystej Gali w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Tego dnia będzie można również obejrzeć wystawę prac plastycznych laureatów konkursu.
4. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b) jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu,
d) udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa.

Karta zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych