wstecz

Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z ryzykiem dysleksji rozwojowej (7- 9 lat)

nauczyciel: Anna Baczyńska - Serocka

Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z ryzykiem specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Na zajęciach wykorzystujemy wiele metod wpływających na wszechstronny rozwój dzieci. Wspomagamy proces nauki czytania. Doskonalimy umiejętność różnicowania głosek, stymulując słuch fonologiczny odpowiedzialny za naukę czytania i pisania. Usprawniamy koordynację ruchową i ćwiczymy ręce przygotowując je do czytelnego i szybkiego pisania. Uczymy się poprawnego poziomu graficznego pisma. Budujemy poczucie własnej wartości, rozwijamy świadomość własnego ciała. Uczymy uczestników radzenia sobie z emocjami i rozładowywania napięć emocjonalnych w sposób akceptowany przez otoczenie. Budujemy umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu bezstresowego funkcjonowania w społeczeństwie. Ćwiczymy aparat mowy. Pracujemy nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości. Pilnie ćwiczymy koncentrację uwagi. Usprawniamy analizę wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczymy pamięć i spostrzeganie wzrokowe. Motywuję dzieci do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystuje elementy arteterapii stwarzając dzieciom możliwość odniesienia sukcesu. Pracuję z dziećmi różnymi metodami usprawniającymi uczenie się, np. Metoda Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona oraz Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i wiele innych. Jednym z gwarantów sukcesu jest współpraca z rodzicami. Prowadząca Anna Baczyńska - Serocka.